Szukane słowo:


Cena od do

  
  SYSTEMY ALARMOWE SATEL
 
  ZAMKI
 
  WK?ADKI PATENTOWE
 
  AUTOMATYCZNE NAP?DY DO BRAM ''TOUSEK''
 
  SKRZYNKI NA LISTY
 
  PRZYTRZYMYWACZE
 
  ZACZEPY ELEKTROMAGNETYCZNE
 
  INNE OKUCIA
 
  ZASUWY
 
  ZAWIASY
 
  K?ÓDKI
 
  POLECANE PRODUKTY
 
  NOWE PRODUKTY
 

NQ SYSTEM

41-506 Chorzów,
ul. Graniczna 45

tel/fax: 032 246 46 98

AWARYJNE OTWIERANIE !

NAPRAWA STACYJEK I ZAMKÓW

KODOWANIE KLUCZY SAMOCHODOWYCH

 tel.  600-819-300

e-mail:
zabezpieczenia@nq-system.com.pl

lub

nq@nq-system.com.pl

 Numer konta:

City Handlowy 33 1030 0019 0109 8530 0045 2713

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, który znajduje si? na stronie internetowej pod adresem www.nq-system.com.pl umo?liwia dokonywanie zakupów za po?rednictwem Internetu.

Z?o?enie przez Klienta zamówienia oznacza akceptacj? postanowie? niniejszego regulaminu.

Z?o?enie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzeda?y z nasz? firm?.

Chwil? wykonania zawartej w tej formie umowy sprzeda?y, przez sklep internetowy, jest dzie? odbioru przesy?ki przez Klienta.

Klient obowi?zany jest w ka?dym przypadku do do?o?enia staranno?ci zwi?zanej z wyborem spo?ród rozmaitych wariantów produktu a nast?pnie odbiorem zamówionego towaru, pod rygorem utraty wszelkich roszcze?.

Sklep „NQ-SYSTEM” do?o?y? wszelkich stara?, aby podana informacja techniczna by?a wolna od uchybie? lub b??dów. B??dne dane nie stanowi? jednak podstawy do jakichkolwiek roszcze?, je?eli nie wp?ywaj? na cechy u?ytkowe produktu.

 
II. PROCEDURA SK?ADANIA ZAMOWIE?

Aby dokona? zakupu w naszym sklepie nale?y wybra? produkt, w?o?y? "do koszyka" ,  klikn?? przycisk "realizuj zamówienie" i wype?ni? formularz zamówienia.

Sprzedaj?cy mo?e telefonicznie potwierdzi? zamówienie u Kupuj?cego w przypadku niepoprawnie wype?nionego formularza zamówienia lub braku pewno?ci co do z?o?onego zamówienia.

Po z?o?eniu zamówienia do Kupuj?cego zostanie wysy?any e-mail z potwierdzeniem zamówienia w formie faktury PROFORMA.

Zamówienie traktowane jest jako z?o?one i przyj?te do realizacji z chwil? wp?ywu zap?aty na konto firmowe. Zap?ata mo?e nast?pi? zarówno w chwili sk?adania zamówienia jak i po otrzymaniu FAKTURY PROFORMA.


III. WARUNKI P?ATNO?CI I DOSTAWY

Ceny w sklepie internetowym s? cenami brutto (zawieraj? podatek VAT 22%) i s? wyra?one w PLN.

Klient posiada prawo wyboru formy p?atno?ci. Zap?aci? mo?na w nast?puj?cy sposób: wp?aci? nale?n? kwot? na nasze konto – pieni?dze musz? by? widoczne na naszym koncie zanim wy?lemy przesy?k? (przedp?ata na konto) lub dokona? p?atno?ci przy odbiorze – o ile odbiór nast?pi w sklepie w Chorzowie.

Towary wysy?amy za po?rednictwem Poczty Polskiej.

W zwiazku z przypadkami nadu?y? w transakcjach internetowych, wprowadzamy dla ostro?nych opcj? ; dostawa za pobraniem, niestety wyra?nie dro?sza.

 

IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówienia przyjmowane s? drog? elektroniczn? przez 7 dni w tygodniu 24h na dob?, realizowane natomiast od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 9.00-17.00.

Zamówienia z?o?one w soboty, niedziele i ?wi?ta s? realizowane pocz?wszy od nast?pnego dnia roboczego.

Z?o?one przez Pa?stwa zamówienia b?d? realizowane (przesy?ka zostanie wys?ana) w terminie 10 dni roboczych od momentu z?o?enia zamówienia. Dok?adamy jednak wszelkich stara?, aby zamówienie zosta?o wysy?ane w dniu otrzymania zamówienia ( zamówienie musi zosta? z?o?one danego dnia do godz. 11:00 ).

Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawid?owe wype?nienie przez Klienta, formularza zamówienia.

Nieprawid?owo wype?nione formularze zamówienia nie b?d? rozpatrywane.

W przypadku wyst?pienia okoliczno?ci uniemo?liwiaj?cych realizacj? z?o?onego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji - o zaistnia?ej sytuacji zobowi?zujemy si? niezw?ocznie powiadomi? Klienta.

Je?eli w chwili z?o?enia zamówienia niektóre z oferowanych produktów nie b?d? dost?pne, Klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub za po?rednictwem poczty elektronicznej – w takiej sytuacji Klientowi przys?uguje prawo anulowania zamówienia.

Zakupione towary s? dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.


V. DOWODY ZAKUPU

Do ka?dej przesy?ki do??czamy dowód zakupu - paragon.

Faktury VAT wystawiamy w ci?gu 7 dni od daty zakupu na wyra?ne ?yczenie Klienta. Chc?c otrzyma? faktur? VAT nale?y na zamówieniu w polu „Dodaj komentarze do zamówienia” wpisa? „Faktura VAT” i poda? wszystkie niezb?dne dane do jej wystawienia.


VI. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Istnieje mo?liwo?? wycofania swojego zamówienia.

Aby anulowa? zamówienie nale?y zadzwoni? do nas lub wys?a? e-mail.

W ka?dym przypadku nale?y poda? swoje dane i nazw? produktu.

Zwrotu uiszczonej przedp?aty dokonujemy w takich przypadkach bez potr?ce?.

Nie mo?na anulowa? zamówienia, które zosta?o ju? wys?ane.


VII. WYMIANA

Istnieje mo?liwo?? wymiany zakupionego towaru.

Je?eli zamówiony produkt oka?e si? niew?a?ciwy mo?e zosta? wymieniony na inny.

Koszty przesy?ki (w obie strony) ponosi w tym wypadku Klient.

Odes?any do nas produkt nie mo?e nosi? ?adnych ?ladów u?ytkowania a opakowania plombowane ine mog? nosi? ?ladów naruszenia plomby.

Towar nosz?cy ?lady u?ytkowania nie zostanie wymieniony – zostanie odes?any do Klienta na jego koszt.

Do przesy?ki nale?y do??czy? kwot? pokrywaj?c? koszt odes?ania wymienionego produktu do Klienta, adres zwrotny, numer telefonu, i informacj? dotycz?c? w?a?ciwego wariantu, który mamy odes?a?.

Prosimy o wcze?niejszy kontakt w celu potwierdzenia czy interesuj?cy Pa?stwa wariant jest aktualnie dost?pny.


VIII. GWARANCJA

Wszystkie zakupione u nas towary s? obj?te 12 miesi?czn? gwarancj? producenta.

Podstaw? przyj?cia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).

Gwarancji nie podlegaj? wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (zarysowania, odpryski pow?oki lakierniczej itp.), a tak?e uszkodzenia spowodowane niedba?ym b?d? niew?a?ciwym u?ytkowaniem.

Reklamowany, wys?any do nas towar powinien by? czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyj?cia reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona i odes?ana najpó?niej w ci?gu 14 dni od daty otrzymania przesy?ki, a Klient zostanie poinformowany o sposobie jej za?atwienia.

Przesy?ka z reklamowanym towarem musi zawiera? dowód zakupu towaru, dok?adny opis wady oraz adres zwrotny i numer telefonu.

Koszty zwi?zane z wysy?k? reklamowanego przedmiotu nie podlegaj? zwrotowi.

Przesy?ki wys?ane za pobraniem nie b?d? przyjmowane.


IX. REKLAMACJE

W przypadku, gdy otrzymany towar b?dzie posiada? wady ukryte, zosta? uszkodzony podczas dostawy lub nie jest zgodny z zamówieniem, nale?y go niezw?ocznie, maksymalnie w przeci?gu 10 dni od dnia otrzymania przesy?ki, odes?a? na adres sklepu. Do przesy?ki nale?y do??czy? krótkie wyja?nienie przyczyny reklamacji, adres zwrotny i numer telefonu.

Koszty poniesione w zwi?zku z odes?aniem do nas reklamacji zostan? zwrócone w chwili otrzymania przesy?ki i przyj?cia reklamacji.

Przesy?ki wys?ane za pobraniem nie b?d? przyjmowane.

Po uznaniu reklamacji wadliwy produkt zostanie wymieniony na pe?nowarto?ciowy, a je?eli nie b?dzie to mo?liwe, b?dzie móg? zosta? wymieniony na inny lub zostan? zwrócone pieni?dze.

W przypadku wymiany produktu na inny, je?eli: cena nowego towaru b?dzie wy?sza od ceny zwracanego - poprosimy o dop?at? ró?nicy; cena nowego towaru b?dzie ni?sza od ceny zwracanego - zwrócimy ró?nic?.


X. ZWROTY

Towar zakupiony w sklepie internetowym, pe?nowarto?ciowy i zgodny z zamówieniem, nie podlega zwrotowi.


XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe niezb?dne do realizacji procesu wysy?kowej sprzeda?y towarów s? wykorzystywane przez sklep internetowy butsklep.pl zgodnie z ustaw? z dnia 29.sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).

Dane osobowe nie s? udost?pniane osobom trzecim i s?u?? wy??cznie do realizacji i obs?ugi zamówie? Klientów oraz przekazywania im informacji dotycz?cych oferty nq-system.

Klienci maj? prawo wgl?du w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz wniesienia ??dania o zaprzestanie ich wykorzystywania.


XII. REJESTRACJA

Chc?c zosta? sta?ym Klientem naszego sklepu internetowego nale?y si? zarejestrowa?.

Rejestracja umo?liwi dokonywanie zakupów bez ka?dorazowego wpisywania swoich danych kontaktowych oraz informacji niezb?dnych do wysy?ki.

Dokonanie rejestracji oznacza wyra?enie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustaw? z dnia 29.sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).


XIV. POSTANOWIENIA KO?COWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowi?zuj? przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz.271).

Korzystanie z serwisu www.nq-system.com.pl oznacza akceptacj? regulaminu.